Zóna Mierová

Urbanisticko-architektonicko-krajinárska súťaž návrhov - výsledky súťaže

Zóna Mierová Stará Turá - 1.miesto

 

Zóna Mierová Stará Turá

Urbanisticko-architektonicko-krajinárska súťaž návrhov - výsledky súťaže


Územie zóny Mierová s rozlohou viac ako 11 tisíc metrov štvorcových sa nachádza na okraji pešej zóny a susedí s obytnou zónou na Hurbanovej ulici. V minulosti bol priestor súčasťou uličnej zástavby kedysi Hlavnej ulice (dnes ulice SNP). V pôvodných domoch pôsobili malí obchodníci a remeselníci. Zástavba však bola zbúraná v 70-tych rokoch 20. storočia kvôli výstavbe panelových domov. K zastavaniu priestoru však nikdy nedošlo a dlhé roky tu bolo “zbúranisko”. Po roku 1989 boli približne v mieste pôvodnej uličnej zástavby postavené unimobunky, ktoré boli odstránené v roku 2014. 
 

Zámerom súťaže návrhov, ktorú vyhlásilo mesto Stará Turá, bolo vytvoriť v zóne Mierová aktívny a atraktívny priestor s výrazným zastúpením zelene s ohľadom na kvalitu verejného priestoru, klimatické opatrenia, prítomnosť vodného toku, kontext obytnej a pešej zóny, dopyt po doplnkových funkciách a službách a priestorové napojenie na okolie. Súťaž bola overená Slovenskou komorou architektov. Súťažné zadanie sa opieralo aj o výsledky dotazníkového prieskumu medzi obyvateľmi.

 

Spomedzi 11 zaslaných návrhov rozhodla o oceneniach odborná porota v zložení:


Riadni členovia poroty

Nezávislí na vyhlasovateľovi

Ing.arch. Pavol Paňák - autorizovaný architekt SKA / predseda poroty

Ing.arch. Martin Jančok - autorizovaný architekt SKA

Ing. Eva Wernerová PhD. - autorizovaný krajinný architekt SKA

Ing. Magdalena Horňáková - autorizovaný krajinný architekt SKA


Závislá na vyhlasovateľovi

Ing. arch. Katarína Robeková


Náhradníci poroty

Nezávislý na vyhlasovateľovi

Ing. arch. Peter Jurkovič - autorizovaný architekt SKA

Závislý na vyhlasovateľovi

PharmDr. Leopold Barszcz

 


1. Miesto: Mag. arch. Peter Stec, ArtD., Ing. akad. Arch. Ján Studený (spolupráca Alena Tundérová, Júlia Kolláthová)
Odmena: 9 000,00 €
Komentár poroty: Prednosťou návrhu je dobré zohľadnenie okolitého kontextu zóny Mierová a využitie konceptu priestorového členenia, ktorý odkazuje na historickú parceláciu územia. Rozhodnutie autorov návrhu plochu fragmentovať do ľahko udržiavateľných zelených blokov, vytvára štruktúru intenzívne využiteľných pobytových plôch a atraktívnych priestorov pre aktivity rozličného charakteru. Pozitívne je vnímané aj zapojenie zadných vchodov bytového domu do pokojnej časti upravených plôch. V rámci spevnených plôch chýba jasné vymedzenie (nie je uvedená) zhormažďovacej plochy pre spoločenské podujatia. Navrhovaný multifunkčný objekt sleduje pôvodnú uličnú čiaru a vytvára zázemie pre živé prevádzky. Nedostatkom objektu je výrazná orientácia do dvora, uzatváranie priestoru zo severo-západnej strany, blokovanie prepojenia verejného priestoru s vodným tokom a nedostatočné otvorenie budovy smerom k promenáde. Vzhľadom na odhadované celkové investičné náklady je otázna aj veľkosť a štandard prevedenia navrhovaného objektu.

 

 


 

© 2024 | Tvoríme Mesto Stará Turá | Mapa stránok  |  RSS | Valid HTML 5! Valid CSS 3!