Zlepšenie technického vybavenia školskej knižnice a IKT učebne, ZŠ Hurbanova, Stará Turá

iktiktiktiktiktiktiktiktiktiktiktiktiktiktiktiktikt

Dňa 26. 06. 2017 predložilo Mesto Stará Turá žiadosť o nenávratný finančný príspevok k výzve s kódom IROP-PO2-SC222-2016-13, k operačnému programu Integrovaný regionálny operačný program, prioritná os: 2 Ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám, investičná priorita: 2.2 Investovanie do vzdelania, školení a odbornej prípravy, zručností a celoživotného vzdelávania prostredníctvom vývoja vzdelávacej a výcvikovej infraštruktúry, špecifický cieľ: 2.2.2 Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov základných škôl, ktorú vyhlásilo Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky ako Riadiaci orgán pre Integrovaný regionálny operačný program.

Proces hodnotenia a schvaľovania žiadosti bol veľmi zdĺhavý. K schváleniu zo strany riadiaceho orgánu, resp. podpísaniu Zmluvy o poskytnutí NFP došlo až koncom októbra 2019, kedy bola Mestu Stará Turá schválená dotácia na projekt “Zlepšenie technického vybavenia školskej knižnice a IKT učebne, ZŠ Hurbanova, Stará Turá“. V rámci tohto projektu mesto zakúpilo IT techniku, nábytok a knižný fond pre knižnicu a IKT učebňu. Predmetom projektu bolo vytvorenie podmienok pre zlepšenie a rozvoj kľúčových kompetencií a zručností žiakov základnej školy, v súlade s požiadavkami ich budúcej profesijnej orientácie a potrebami trhu práce. Tieto ciele boli dosiahnuté investíciou do materiálno-technického vybavenia odbornej učebne IKT a knižnice. Napriek nepriaznivej situácii, kedy sa žiaci vzdelávali dištančne, žiaci aj učitelia toto nové zariadenie začali využívať pri najbližšom návrate do školy. Sme veľmi radi, že sa nám aj takýmto spôsobom podarilo zlepšiť vybavenia našej školy a dúfame, že sa nám v budúcnosti podarí získať prostriedky aj na jej kompletnú obnovu. 

Aktivity projektu:

Aktivita 1: Obstaranie IKT učebne (variant klientské stanice)

• Interaktívny projektor, projekčná tabuľa, interaktívne pero, softvér, vrátane adaptéra pre bezdrôtový prenos obrazu a montážnej sady

• Učiteľské PC + klientske stanice (vrátane základného príslušenstva -myš, monitor, klávesnica)

• Zázemie pre učiteľov (notebooky, multifunkčná tlačiareň)

• 3D tlačiareň, softvér

• Školský server, softvér, kabeláž, resp. wifi

• Žiacke stoly  do IKT učebne

• Stoličky/taburety pre žiakov 

• Pracovisko učiteľa (stôl, stolička, kontajner)

• Operačný systém, kancelársky balík (textový a tabuľkový editor, program na tvorbu prezentácií), ďalší e-learning softvér

Navrhované materiálno-technické vybavenie bolo obstarané do existujúcej odbornej učebne v budove ZŠ na Hurbanovej ulici, z ktorej sa jej súčasné vybavenie odstránilo. Následne žiadateľ pripravil tento priestor pre nové vybavenie. Kapacita učebne je pre 16 žiakov.

 

Aktivita 2: Obstaranie knižnice

Technické a technologické vybavenie školskej knižnice:

•  počítač pre školského knihovníka,

• notebooky pre používateľov knižnice,

• tablety pre používateľov školskej knižnice,

• knižnično-informačný systém,

• čítačka čiarových kódov,

• tlačiareň, kopírovací stroj, skener,

• televízor,

• DVD prehrávač,

• dataprojektor,

• premietacie plátno

Knižničný fond, v rozsahu: povinná literatúra pre 1. stupeň, povinná literatúra pre 2. stupeň, cudzojazyčná literatúra, odborná literatúra, súčasná (moderná literatúra) a poézia. Knižničný fond tvoria písomné, obrazové, zvukové, audiovizuálne a elektronické dokumenty.

Nábytok:

• knihovnícke regále/ i na časopisy

• knihovnícky vozík

• stoly do študovne

• stoličiky do študovne

• stoličky pre školského knihovníka

Navrhované materiálno-technické vybavenie bolo obstarané do nevyužívanej miestnosti v budove ZŠ na Komenského ulici. Prostredníctvom úprav tohto priestoru došlo k úpravám potrebným k zriadeniu knižnice. Primárnou funkciou školskej knižnice je informačné zabezpečenie výchovno-vzdelávacieho procesu a podpora informačných a čitateľských kompetencií žiakov.

Cieľovou skupinou sú všetci žiaci školy.

 

Projekt bol spolufinancovaný Európskou úniou z Európskeho fondu regionálneho rozvoja.

IROP
Ulica / Mestská časťHurbanova ul.
Celková suma51 836,43 €
StavDokončené
Rok realizácie2020 - 2022
KategóriaInvestičné projekty
Podpora európskej únieInvestičné projektyÁno

Časová os

 • 2017

  podanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok

 • 2019

  žiadosť o dotáciu schválená

 • marec 2020

  skutočná realizácia projektu

 • august 2022

  riadne ukončenie projektu

© 2023 | Tvoríme Mesto Stará Turá | Mapa stránok  |  RSS | Valid HTML 5! Valid CSS 3!