Z Bielych Karpát k Baťovmu kanálu

202306250909350.20200925-080437202306250909350.20200722-134159202306250909350.20200902-094610202306250909350.20200722-134256202306250909350.20200715-095958202306250909350.20200902-103718202306250909350.20200902-103922202306250909350.20200925-084706202306250909350.20200925-084639

Mesto Stará Turá sa v januári 2018 zapojilo do Výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok (ďalej len „Žiadosti o NFP“) v rámci Operačného programu Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika 2014 – 2020. Predložený projekt s názvom „Z Bielych Karpát k Baťovmu kanálu" bol vyhodnotený ako úspešný, na základe čoho došlo k podpisu Zmluvy o poskytnutí NFP.

Cieľom projektu bol rozvoj pohraničného regiónu prostredníctvom dobudovania siete cykloturistických ciest a skvalitnenie turistickej infraštruktúry, za účelom zatraktívnenia cezhraničného regiónu.  Zámerom bolo teda zlepšiť prepojenia zaujímavých prírodných a kultúrnych lokalít ako na slovenskej, tak na českej strane hraníc. Inováciou turistickej infraštruktúry sa zvýšila atraktívnosť cezhraničného regiónu pre návštevníkov, ale i obyvateľov zapojených obcí. Navrhované cyklotrasy vedú katastrálnymi územiami mesta Stará Turá, obce Stará Myjava, na českej strane obcou Nová Lhota a obcou Kuželov. Ide o 4 obce, ktoré sa spoločne podieľali na realizácii projektu, pričom vedúcim partnerom je obec Stará Myjava, hlavným cezhraničným partnerom je obec Kuželov, mesto Stará Turá je projektový partner č. 1 a obec Nová Lhota projektový partner č. 2.

Realizácia projektu začala v letných mesiacoch 2019 výberom spoločnosti, ktorá mala zodpovedať za proces verejného obstarávania. Po výbere úspešného dodávateľa došlo k samotnej realizácii budovania cyklistických trás. Celková výška oprávnených výdavkov na realizáciu projektu bola plánovaná v hodnote 963 533,95 EUR, z toho časť príspevku vo výške 819 003,83 € bolo uhradených zo zdrojov Európskeho fondu regionálneho rozvoja a časť vo výške 62 809,82 €  zo zdrojov štátneho rozpočtu. Mesto Stará Turá realizovalo svoj podiel projektu v celkovej hodnote 262 141,19 €, pričom výška schválených prostriedkov NFP predstavovala 249 034,13 €.  Zvyšných 13 107,06 EUR € tvoril podiel spolufinancovania z vlastných zdrojov mesta.

Cyklotrasa v katastrálnom území Starej Turej "Nárcie" bola zrealizovaná v roku 2020.

 

Celková suma262 141,19 €
StavDokončené
KategóriaInvestičné projekty
Podpora európskej únieInvestičné projektyÁno
Podpora SRInvestičné projektyÁno
© 2023 | Tvoríme Mesto Stará Turá | Mapa stránok  |  RSS | Valid HTML 5! Valid CSS 3!