Vybudovanie parkoviska s osvetlením pred budovou Matrasu

202310131138130.psx-20231013-111944parkoviskoparkoviskoparkovisko HUrbanovaVybudovanie parkoviska s osvetlením pred budovou MatrasuVybudovanie parkoviska s osvetlením pred budovou Matrasu202306191707560.20230428-104121202306191707560.20230428-104214202306191707560.20230428-104227202306191708310.situacia-predmet-ziadosti-o-prispevok

Mesto Stará Turá podalo Žiadosť o poskytnutie príspevku v rámci Prioritnej osi 5. Integrovaného regionálneho operačného programu. Projekt s názvom „Vybudovanie parkoviska s osvetlením pred budovou Matrasu na Ul. Hurbanova“ (kód projektu: IROP-CLLD-P785-512-003-005) bol vyhodnotený ako úspešný a bola podpísaná Zmluva o poskytnutí finančného príspevku.

Nenávratný finančný príspevok pozostáva zo zdrojov Európskeho fondu regionálneho rozvoja vo výške 37 657,89 EUR, čo predstavuje 79,50 % z Celkových oprávnených výdavkov na realizáciu aktivít Projektu. Celkové oprávnené výdavky na realizáciu aktivít Projektu sú 47 368,42 EUR. Užívateľ poskytne vlastné zdroje financovania Projektu vo výške 20,50 %, čo tvorí sumu 9 710,53 EUR.

Predmetom projektu je výstavba parkoviska s priľahlým chodníkom a osvetlením pred budovou Matrasu na Hurbanovej ulici, v centrálnej časti mesta s pripojením na priľahlé komunikácie. Cieľom projektu je prispieť k infraštruktúrnemu rozvoju a zlepšeniu občianskej vybavenosti mesta a zvýšeniu bezpečnosti chodcov a účastníkov cestnej premávky. Predmetom projektu je vytvorenie 8 šikmých parkovacích stojísk za účelom zlepšenia možnosti parkovania v centre mesta Stará Turá pre obyvateľov a návštevníkov mesta, čo povedie k celkovému zlepšeniu parkovacej politiky mesta Stará Turá. Súčasťou projektu je i výstavba nového chodníka pri parkovisku. Pôvodne viedol starý chodník popri ceste a po realizácii bude viesť popred historickú budovu Matrasu. Bude tak oddelený od cesty novým parkoviskom, čím sa zvýši bezpečnosť chodcov. Súčasťou projektu je i osvetlenie chodníka a parkoviska, ktoré zabezpečí lepšie osvetlenie daného miesta a prispeje k väčšej  bezpečnosti všetkých účastníkov dopravy na Hurbanovej ulici. Výdavky projektu pozostávajú z nákladov na stavebné práce súvisiace s výstavbou parkovacích miest, chodníka a elektroinštalačných prác osvetlenia.

Hlavnou aktivitou projektu je zvyšovanie bezpečnosti dopravy v meste, konkrétne budovanie a rozšírenie verejného parkoviska v priamej nadväznosti na bezpečnosť chodcov a plynulosť dopravy a jej účastníkov.

Realizácia projektu naplní nasledujúce merateľné ukazovatele:

 • Počet vybudovaných, zrekonštruovaných alebo modernizovaných zastávok, staníc a parkovísk (B201)- projektom bude vybudované parkovisko s osvetlením v centrálnej časti mesta Stará Turá. Cieľová hodnota tohto merateľného ukazovateľa je 1. 
 • Počet vybudovaných, zrekonštruovaných alebo modernizovaných bezpečnostných prvkov dopravy v mestách a obciach (B202) – projektom bude vybudovaný nový chodník s osvetlením. Cieľová hodnota tohto merateľného ukazovateľa je 1.
Ulica / Mestská časťHurbanova ul.
Celková suma56 341,16€ €
StavDokončené
KategóriaInvestičné projekty
Podpora európskej únieInvestičné projektyÁno
Podpora SRInvestičné projektyÁno

Časová os

 • máj 2022

  projektová dokumentácia

 • december 2022

  prispôsobenie projektovej dokumentácie výzve

  rozdelenie projektovej dokumentácie na časti

 • december 2022

  územné rozhodnutie

 • január 2023

  žiadosť o vydanie stavebného povolenia

 • január 2023

  verejné obstarávanie

 • marec 2023

  nadobudnutie platnosti stavebného povolenia

 • marec 2023

  podpísanie zmluvy o dielo

 • marec 2023

  podanie žiadosti o poskytnutie príspevku

 • máj 2023

  schválenie žiadosti a podpísanie zmluvy o NFP (nenávratný finančný príspevok)

 • august 2023

  realizácia

 • september 2023

  ukončenie projektu

 • kontrola verejného obstarávania

 • monitorovacie obdobie

© 2023 | Tvoríme Mesto Stará Turá | Mapa stránok  |  RSS | Valid HTML 5! Valid CSS 3!