Rozšírenie podjazdu popod železničný most

202306021329390.ortofotomapa

Predmetom štúdie je rozšírenie existujúceho podjazdu popod železničnú trať, ktorý tvorí vstup do mesta Stará Turá. Štúdia rieši rozšírenie/ výmenu mostovky a rozšírenie cestnej komunikácie tak, aby bol možný bezpečný prejazd automobilov, vybudovanie chodníka pre peších a cyklochodníka. Súčasťou je aj riešenie kruhovej križovatky na križovaní ciest II/581, III/1238, ktorá nadväzuje na riešený podjazd. 

Návrh nového mosta rešpektuje moderné trendy v železničnom mostnom staviteľstve. Tieto sú zamerané najmä na funkcionalitu, hospodárne využitie materiálov a jednoduchú údržbu. Opory mosta sú navrhnuté hladké železobetónové bez obkladu. Samotná konštrukcia mosta je po vizuálnej stránke jednoduchý plnostenný oceľový nosník konštantnej výšky. Susedná lávka je podobne ako železničný most oceľová s plnostennými nosníkmi a spodnou mostovkou. 

Nakoľko sa jedná o vizuálne exponovanú stavbu – hlavný vstup do mesta, zadávateľ dokumentácie mal požiadavku na vizuálne dotvorenie diela. Potrebné je zakryť jeho priemyselný vzhľad a vytvoriť vizuálne prívetivejší prvok a zaujímavejší prvok. S toho dôvodu je navrhnuté obloženie lícnych častí konštrukcie mosta a lávky. Navrhnuté je použitie obkladových panelov z corténového plechu. Cortenový plech bude štruktúrovaný, zakrývať bude bočné plochy nosníkov mosta aj lávky čím bude konštrukciu vizuálne zjednocovať. Alternatívne môže byť použitý aj na obklad ríms na krídlach mosta. Súčasťou obkladu bude aj osvetlenie – podsvietenie konštrukcie mosta a podsvietenie erbu a názvu mesta. Podsvietenie bude riešené tak, aby bolo možné v prípade potreby meniť jeho farbu. Zábradlia mosta a lávky budú vizuálne farebne zladené s ostatnou konštrukciou.Obkladové prvky nemajú nosnú funkciu a budú uchytené na mostovke a na lávke pomocou skrutkovaných úchytov. Toto zabezpečí ich prípadnú ľahkú demontáž alebo výmenu. 

Detailné riešenie vzhľadu mosta bude podrobnejšie riešené v ďalších stupňoch projektovej dokumentácie.

 

Ulica / Mestská časťHusitská cesta
StavPlánované
KategóriaInvestičné projekty

Časová os

  • október 2022

    štúdia pre projektovú dokumentáciu

  • január 2023

    konzultácia / koordinačné stretnutie s TSK (Trenčiansky samosprávny kraj)

  • 2023

    odovzdanie štúdie TSK

  • projektová dokumentácia pre stavebné a územné rozhodnutie

© 2023 | Tvoríme Mesto Stará Turá | Mapa stránok  |  RSS | Valid HTML 5! Valid CSS 3!