Riešenie havarijného stavu vnútorných rozvodov Hospodársky pavilón ZŠ ul. Komenského Stará Turá

Stavba „Riešenie havarijného stavu vnútorných rozvodov, Hospodársky pavilón ZŠ ul. Komenského, Stará Turá“  sa bude v celom rozsahu realizovať na pozemku majiteľa a užívateľa stavby – ZÁKLADNÁ ŠKOLA Hurbanova ul.128/25 – STARÁ TURÁ. Stavba je situovaná na stavebnom pozemku v katastrálnom území Stará Turá. Účelom navrhovanej stavby je výmena a úprava jestvujúcich rozvodov vody, kanalizácie, vykurovania, elektrorozvodov a výmena vzduchotechnického zariadenia podľa požiadaviek investora. Jedná sa o stavebné úpravy jestvujúceho objektu vo vnútri objektu bez vonkajších stavebných zásahov, stavba využíva napojenie na jestvujúce inžinierske siete a jestvujúci komunikačný systém.

SO 01 Hospodársky pavilón

Zastavaná plocha:                     : 451.52 m2

Podlahová plocha:                    : 836.60 m2

Obostavaný priestor:                 : 3 296.10

 

Architektonické riešenie stavby:

Objekt SO 01  Hospodárska budova v rámci odstránenia havarijného stavu rieši nasledovné časti :

 • Architektonicko-stavebné riešenie
 • Zdravotechnika
 • Vykurovanie
 • Vzduchotechnika
 • Umelé osvetlenie a vnútorné silnoprúdové rozvody
 • Slaboprúdové rozvody

 

Výstavba bude zabezpečená dodávateľsky, realizovaná po ucelených celkoch. Zariadenie staveniska bude na voľnej ploche areálu školy. Úložiská zeminy z výkopov budú na pozemku, vykopaná zemina sa použije na spätný zásyp a úpravu okolia po ukončení výstavby, nepoužiteľná zemina bude vyvezená na skládku. Príjazd na stavenisko bude z mestskej komunikácie. Prívod el. energie bude napojený z jestvujúcej prevádzky cez samostatný merač spotreby.

Predpokladaná doba výstavby 36 mesiacov.

  

Ulica / Mestská časťKomenského ul.
StavPlánované
KategóriaInvestičné projekty

Časová os

 • marec 2017

  vypracovanie projektovej dokumentácie

 • jún 2017

  vydanie stavebného povolenia

 • čakanie na vhodnú výzvu ( zafinancovanie )

 • verejné obstarávanie

 • realizácia

© 2023 | Tvoríme Mesto Stará Turá | Mapa stránok  |  RSS | Valid HTML 5! Valid CSS 3!