Prístavba hasičskej zbrojnice Papraď

202305111431080.124583818-681459516132335-6453012508693110634-n202306221412030.paprad-rekonstrukcia202306221412030.paprat-rekonstrukcia1202306221357520.paprad-stav-pred202306221357520.paprad-pred202305111431080.124952267-681459546132332-7567233866542550298-n

Dňa 17. 07. 2017 zverejnilo Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky výzvu  číslo VII. Prezídia Hasičského a záchranného zboru 2017 na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie z rozpočtovej kapitoly Ministerstva vnútra Slovenskej republiky.

Účelom výzvy je podpora zvýšenia ochrany pred požiarmi prostredníctvom výstavby, rekonštrukcie a modernizácie stavieb a opravy budov, nadobudnutie budov na účel  hasičských staníc a hasičských zbrojníc podľa § 2 písm. c) zákona  č. 526/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva vnútra Slovenskej republiky.

V rámci tejto výzvy sme dňa 28.8.2017 odoslali žiadosť o poskytnutie dotácie na projekt „Prístavba hasičskej zbrojnice Papraď“

Na  projekt bolo možné požiadať o dotáciu do 30 000 € so spolufinancovaním vo výške najmenej 5 % z celkových výdavkov z vlastných prostriedkov alebo iných ako verejných prostriedkov.

Hasičská zbrojnica v miestnej časti Papraď bola postavená  v sedemdesiatych  rokoch minulého storočia. V tej dobe zodpovedala profesionálnej úrovni. Mesto v tomto roku požiadalo o pridelenie hasičskej techniky značky IVECO Daily a o protipovodňový vozík. Našou povinnosťou je zabezpečiť, aby táto technika bola uschovávaná v budove, ktorá spĺňa primerané podmienky. Preto je nevyhnutná prístavba tejto budovy. Zväčšenie priestorov napomôže k zlepšeniu podmienok zásahovej činnosti dobrovoľných hasičov.

V prístavbe garáže bude riešené nové kúrenie, garážová brána, zastrešenie prístavby a zateplenie celej budovy, čím sa zabezpečí zvýšenie energetickej hospodárnosti budovy zlepšením tepelno-izolačných vlastností budovy. V projekte je uvažované, že dobrovoľní hasiči sa budú podieľať na realizácii prístavby vlastnými prácami vo výške 26 649,10 €.

Investičný zámer je v súlade so strategickým dokumentom mesta PHSR, odsúhlaseného mestským zastupiteľstvom pre roky 2016 – 2022 dňa 2.11.2015 uznesením č. 21 – XII/2015 a s právnymi predpismi v oblasti záchrany života, zdravia a životného prostredia na úseku ochrany pred požiarmi. Cieľom je nielen ochrana života, majetku občanov ale i  ochrana verejných priestranstiev mesta.

Mesto ako vlastník budovy  každoročne vyčleňuje finančné prostriedky z rozpočtu mesta na údržbu a prevádzku  spomínanej budovy, ale budova si v súčasnej dobe vyžaduje väčšiu finančnú investíciu, preto podávame žiadosť o dotáciu. 

 

Našej žiadosti bolo vyhovené rozhodnutím zo dňa 22.1.2018 a dotácia vo výške 29 943,82 €  bola poskytnutá dňa 16.10.2018. V zmysle Zmluvy č. PHZ-OPK1-2018-000554-003 o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva vnútra Slovenskej republiky bude prístavba požiarnej zbrojnice realizovaná najneskôr do 31.12.2021. Našou snahou bude túto investičnú akciu zrealizovať do 2 rokov.

Ulica / Mestská časťPaprad
Celková suma63 592,92 €
StavDokončené
KategóriaInvestičné projekty
Podpora SRInvestičné projektyÁno
© 2023 | Tvoríme Mesto Stará Turá | Mapa stránok  |  RSS | Valid HTML 5! Valid CSS 3!