Podpora predchádzania vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov v Starej Turej

brkobrko

Dňa 27. 07. 2017 predložilo Mesto Stará Turá žiadosť o poskytnutie nenávratného finančného príspevku (ďalej len Žiadosť o NFP) v rámci výzvy OPKZP-PO1-SC111-2017-23, zameranej na podporu predchádzania vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov, ktorú vyhlásilo Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky (ďalej len MŽP SR).


Podľa § 14 ods. 8 vyhlášky obec na účely zabezpečenia triedeného zberu BRO zo záhrad (§ 81 ods. 7 písm. b) tretieho bodu zákona o odpadoch), ak ide o individuálnu bytovú výstavbu, má povinnosť zabezpečenia pre každú domácnosť:

 1. zbernú nádobu s minimálnym objemom 120 litrov, pričom frekvencia odvozu zberných nádob musí byť minimálne jedenkrát za 14 dní a zber BRKO musí byť vykonávaný minimálne v období mesiacov marec až november alebo
 2. kompostovací zásobník, v ktorom budú tieto domácnosti kompostovať nimi vyprodukovaný BRKO.

Predmetom projektu bolo preto obstaranie 800 ks záhradných kompostérov s objemom 1000 l na predchádzanie vzniku BRKO produkovaného v domácnostiach.

Materiálové prevedenie kompostérov:

 • uzatvárateľná plastová nádoba bez dna s prevzdušňovacími otvormi
 • použitý materiál obsahuje minimálne 50%-ný podiel recyklovanej zložky,
 • materiál je ÚV stabilizovaný,
 • teplota stabilizovania od - 40°C do + 80°C,
 • hrúbka steny a váha kompostéra určená vzhľadom na minimálne kvalitatívne požiadavky dané pre jednotlivé veľkostné kategórie

V apríli MŽP SR schválilo predmetnú žiadosť, v dôsledku čoho bola v júni podpísaná zmluva o poskytnutí NFP k vyššie uvedenému projektu.

V auguste 2018 bolo vykonané verejné obstarávanie kompostérov s využitím elektronického trhoviska podľa § 109 Zákona o verejnom obstarávaní.

V októbri 2018 nám riadiaci orgán, ktorý kontroloval dokumentáciu k verejnému obstarávaniu oznámil, že nemá pripomienky a teda môže dôjsť k realizácii nákupu kompostérov. 

Celková suma oprávnených výdavkovtvorila 96 587,20  €, z toho výška nenávratného finančného príspevku v hodnote 95% tvorila sumu 91 751,84 € a zvyšných 5% predstavovalo výšku spolufinancovania z vlastných zdrojov vo výške 4 829,36  €.

 

Tento projekt je podporený z Kohézneho fondu.

Celková suma 96 587,20 €
StavDokončené
KategóriaKomunitné projekty
Podpora európskej únieKomunitné projektyÁno
Podpora SRKomunitné projektyÁno

Časová os

 • júl 2017

  predloženie žiadosti o NFP (nenávratný finančný príspevok)

 • jún 2018

  podpísanie zmluvy o NFP

 • august 2018

  verejné obstarávanie

 • október 2018

  realizácia projektu

© 2023 | Tvoríme Mesto Stará Turá | Mapa stránok  |  RSS | Valid HTML 5! Valid CSS 3!