Podpora opatrovateľskej služby v meste Stará Turá II

202305191213350.ia-web-670-390-px.jpg

Mestu Stará Turá boli schválené ďalšie eurofondové dotácie. Konkrétne ide o nenávratný finančný príspevok na realizáciu projektu „Podpora opatrovateľskej služby v meste Stará Turá II“ uplatnený v rámci výzvy Operačného programu Ľudské zdroje z Európskeho sociálneho fondu.

Cieľom projektu je zabezpečenie a podpora procesu prechodu z inštitucionálnej na komunitnú starostlivosť v oblasti sociálnych služieb v meste Stará Turá. Prostredníctvom  pracovníkov opatrovateľskej služby plánujeme zabezpečiť pomoc fyzickým osobám, ktoré sú odkázané na pomoc inej fyzickej osoby pri úkonoch sebaobsluhy, úkonoch starostlivosti o svoju domácnosť a základných sociálnych aktivitách. Podporou terénnej opatrovateľskej služby umožníme občanom mesta zostať čo najdlhšie v ich prirodzenom prostredí, rodine, komunite, čím sa zachovajú ich prirodzené sociálne vzťahy. Vďaka projektu podporíme rozvoj komunitných služieb v meste Stará Turá, čím zvýšime povedomie o situácii ľudí so zdravotným postihnutím, najmä detí a starých ľudí a taktiež znížime tlak na umiestňovanie cieľovej skupiny v pobytových zariadeniach. Nepriamym pozitívnym dôsledkom projektu bude zachovanie existujúcich pracovných miest opatrovateľskej služby, vďaka čomu dôjde k podpore zamestnanosti v našom regióne. Rozvoj terénnej opatrovateľskej služby je v súlade s Národnými prioritami rozvoja sociálnych služieb na obdobie rokov 2021 – 2030. Cieľ stanovený v tomto projekte je tiež v súlade so špecifickým cieľom výzvy, ktorý bude projekt navrhnutými aktivitami riešiť.

Schválený príspevok v celkovej výške 146 880 € má pre mesto veľký význam. Na obdobie 24 mesiacov pomôže s úhradou mzdových výdavkov pre 9 opatrovateliek pôsobiacich v teréne. Celkové náklady mesta na zabezpečenie opatrovateľskej služby sú odhadované na rovnaké obdobie v sume viac ako 287 000 €. Schválený príspevok bude mestu vyplácaný postupne, pod vedením Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR.

I vám, či vašim blízkym môže mesto Stará Turá poskytovať opatrovateľskú službu v domácnosti prostredníctvom terénnych opatrovateliek. Informácie nájdete na www.staratura.sk, prípadne na webových sídlach inštitúcií: www.ludskezdroje.gov.sk, www.employment.gov.sk a www.esf.gov.sk.   

 

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje

 

 

Zdroj úvodnej fotografie: https://www.ia.gov.sk/

Celková suma146 880 €
StavV realizácii
Rok realizácie2021 - 2023
KategóriaSoft projekty
Podpora európskej únieSoft projektyÁno
Podpora SRSoft projektyÁno

Časová os

 • júl 2021

  podanie žiadosti

 • október 2021

  schválenie žiadosti

 • november 2021

  podpísanie zmluvy o NFP (nenávratný finančný príspevok)

 • december 2021 - november 2023

  realizácia projektu

 • november 2023

  ukončenie projektu

© 2023 | Tvoríme Mesto Stará Turá | Mapa stránok  |  RSS | Valid HTML 5! Valid CSS 3!