Oprava a údržba hasičskej zbrojnice v Starej Turej

202306260724090.psx-20230624-143325202306260724090.psx-20230624-140439202306260724090.psx-20230624-143040202306260724090.psx-20230624-140623

Dňa 17. 07. 2017 zverejnilo Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky výzvu číslo VII. Prezídia Hasičského a záchranného zboru 2017 na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie z rozpočtovej kapitoly Ministerstva vnútra Slovenskej republiky.

Účelom výzvy bola podpora zvýšenia ochrany pred požiarmi prostredníctvom výstavby, rekonštrukcie a modernizácie stavieb a opravy budov, nadobudnutie budov na účel hasičských staníc a hasičských zbrojníc podľa § 2 písm. c) zákona  č. 526/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva vnútra Slovenskej republiky.

V rámci tejto výzvy sme dňa 28.8.2017 odoslali žiadosť o poskytnutie dotácie na projekt „Oprava a údržba hasičskej zbrojnice v Starej Turej“

Na projekt bolo možné požiadať o dotáciu do 30 000 € so spolufinancovaním vo výške najmenej 5 % z celkových výdavkov z vlastných prostriedkov alebo iných ako verejných prostriedkov.

Hasičská zbrojnica v Starej Turej  bola postavená ešte v sedemdesiatych rokoch minulého storočia a jej vybavenie - či už materiálne alebo technické - bolo v tej dobe na vysokej úrovni, k čomu v tej dobe značne finančne prispel i koncernový podnik Chirana.  V roku 2015 sme dostali od MV SR do výpožičky protipovodňový vozík a TATRU 815. Našou povinnosťou  zboloabezpečiť, aby táto technika i ostatné vybavenie bolo uschovávaná v budove, ktorá spĺňa primerané podmienky. Rekonštrukcia a modernizácia celej budovy bola nutná. Nevyhnutnou investíciou bola výmena okien, vchodových dverí na budove, roletových zateplených garážových brán. Oprava budovy prispela k dosiahnutiu zvýšenia ochrany pred požiarmi a zvýšeniu energetickej hospodárnosti budovy zlepšením tepelno-izolačných vlastností budovy.

Oprava zbrojnice bola v súlade so strategickým dokumentom mesta PHSR odsúhlaseného mestským zastupiteľstvom pre roky 2016 – 2022 dňa 2.11.2015 uznesením č. 21 – XII/2015 a s právnymi predpismi v oblasti záchrany života, zdravia a životného prostredia na úseku ochrany pred požiarmi. Cieľom bola nielen ochrana života, majetku občanov ale i ochrana verejných priestranstiev mesta. Mesto ako vlastník budovy každoročne vyčleňuje finančné prostriedky z rozpočtu mesta na údržbu a prevádzku spomínanej budovy. Budova si však vyžadovala zásadnú finančnú investíciu, preto sme podali žiadosť o dotáciu.

 

Našej žiadosti bolo vyhovené rozhodnutím zo dňa 22.1.2018 a dotácia vo výške 28 724,66 €  bola poskytnutá dňa 1.8.2018. V zmysle Zmluvy č. PHZ-OPK1-2018-01477-003 o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva vnútra Slovenskej republiky bola oprava a údržba hasičskej zbrojnice ukončená a finančné prostriedky zúčtované do 31.12.2018.

 

Ulica / Mestská časťMýtna ul
Celková suma31 480,00 €
StavDokončené
Rok realizácie2018
KategóriaInvestičné projekty
Podpora SRInvestičné projektyÁno
© 2023 | Tvoríme Mesto Stará Turá | Mapa stránok  |  RSS | Valid HTML 5! Valid CSS 3!