Zlepšenie energetickej náročnosti hospodárnosti Základnej školy Hurbanova ul. Stará Turá

Navrhovaná stavba sa v celom rozsahu bude realizovať na pozemkoch majiteľa a budúceho užívateľa stavby – MESTO – Stará Turá. Stavba je situovaná na stavebnom pozemku v katastrálnom území Stará Turá. 

Objekty stavby zabezpečujú požiadavky na výučbu žiakov ZŠ, areál 16 triednej ZŠ bol postavený v roku 1989 - 90 a je zložený z viacerých pavilónov. 

Zastavaná plocha:

PAVILON „A“ (dvojpodlažný)                                                      832 m2          

PAVILON „B“ (dvojpodlažný)                                                      447 m2          

PAVILON „C“ (trojpodlažný)                                                       822 m2          

PAVILON „D“ (dvojpodlažný)                                                      499 m2          

PAVILON „E“ (prízemný)                                                             854 m2          

PAVILON „F“ (prízemný)                                                             504 m2          

 

Projektová dokumentácia rieši zateplenie obvodového plášťa a strechy a výmenu vonkajších otvorových konštrukcií. 

V rámci obnovy je navrhnuté zateplenie obvodových stien kontaktným zatepľovacím systémom s izoláciou na báze minerálnej vlny hr.150mm. Pri obnove je navrhnutá kompletná výmena otvorových konštrukcií za plastové profily zasklené izolačným trojsklom s Ug = 0,6 Wm-2K-1 a výmena strešných svetlíkov za nové s hodnotou Uw <1,0 Wm-2K-1

Plochá strecha – pri obnove sa na jestvujúci strešný plášť uloží parozábrana, tepelnoizolačné dosky EPS hr.200mm a nová povlaková krytina.

Podlahy na teréne sú uvažované ako nulové bez tepelnej izolácie. Z konštrukčných dôvodov nie je navrhnuté zlepšenie tepelnoizolačných vlastností podlahy na teréne. Podlaha nad exteriérom bude zateplená kontaktným zatepľovacím systémom s izoláciou z minerálnej vlny hr. 250mm. Pri dodržaní technologických predpisov a materiálov popísaných v projektovej dokumentácii sa na obnovovaných konštrukciách dosiahnu podmienky podľa STN 73 0540-2+Z1+Z2:2019. Podlahu na teréne nie je možné zatepliť z konštrukčných dôvodov. Energetické kritérium podľa STN 73 0540-2+Z1+Z2:2019 pri posudzovaní s odporúčanými hodnotami /požadovanými od 1.1.2021/ je splnené.

V rámci obnovy sa navrhuje výmena vykurovacích telies za doskové telesá s termostatickými hlavicami osadenými na prívodných ventiloch. Navrhuje sa výmena tepelnej izolácie ochladzovaných potrubných rozvodov a hydraulické vyregulovanie vykurovacej sústavy. V objekte sa uvažuje s inštaláciou vetrania s rekuperáciou v min. 70% priestoroch. Teplá voda je pripravovaná centrálne v externom zásobníkovom ohrievači s objemom 400 litrov. Potrubné rozvody sú tepelne izolované. V rámci obnovy sa uvažuje s výmenou zásobníkového ohrievača a výmenou tepelnej izolácie potrubí za hr. min. 20mm.

V budove je inštalované osvetlenie vyhovujúce, plne funkčné. V budove sú inštalované svietidlá stropné kancelárske, stropné interierové. Použité svetelné zdroje vo svietidlách sú klasické volfrámové žiarovky o príkone 2x49W s použitím konvenkčných predradníkov. V celej budove je inštalované riadenie R1 (man. ZAP./man. VYP.) – klasické dvojstavové vypínače. Pri obnove je navrhnutá výmena svietidiel za úsporné LED svietidlá.

Objekty  ZŠ nebudú mať po navrhovanej rekonštrukcii negatívny vplyv na životné prostredie. Odpady pri realizácii zateplenia budú likvidované podľa príslušných požiadaviek na likvidáciu odpadu. Stavebné práce budú vykonávané dodávateľským spôsobom. Je povinnosťou dodávateľov zhromažďovať k separovaniu a zneškodňovaniu odpady, ktoré vzniknú v súvislosti s ich stavebnou činnosťou. Pri dodržaní legislatívnych opatrení pri nakladaní s odpadmi nepredpokladáme negatívne vplyvy na okolité zložky životného prostredia.

 

 

Ulica / Mestská časťHurbanova ul.
Celková suma21162367,88 €
StavPlánované
KategóriaInvestičné projekty

Časová os

  • marec 2022

    vypracovanie projektovej dokumentácie

  • august 2022

    vydanie stavebného povolenia

  • čakanie na vhodnú výzvu ( zafinancovanie )

  • verejné obstarávanie

  • realizácia

© 2023 | Tvoríme Mesto Stará Turá | Mapa stránok  |  RSS | Valid HTML 5! Valid CSS 3!